TAŞERON ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

İMER-L&T İŞ MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
TAŞERON ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Aksaray Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 6038 numarası ile kayıtlı Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray adresinde faaliyet gösteren İmer-L&T İş Makinaları Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, taşeron firma çalışanlarından elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verileriniz, görsel/işitsel verileriniz, imza verileriniz ve sağlık verilerinizden oluşan genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket taşeron firma çalışanı olmanız nedeniyle, Şirket tarafından;

 • iş ilişkisi içerisinde bulunulan firmalar ile teklif, sipariş ve ödeme de dahil olmak üzere finansal süreçlerin yürütülmesi ve Şirket içi kontrollerinin sağlanması,
 • Şirket içi iletişim faaliyetlerinin sağlanması ve
 • Şirket’in içindeki fiziksel mekân güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha güvenlik süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ile altyapısı yurtiçinde bulunan ERP uygulaması ile, Finlandiya’da bulunan e-mail sunucuları ve kamera kayıt cihazları da dahil olmak üzere bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına,

 • Şirket’in ERP sistemini kullanması nedeniyle ERP sistemi hizmet sağlayıcısına,
 • Şirket e-mail hesabınızın oluşturulabilmesi amacıyla Finlandiya’da bulunan e-mail hesap sağlayıcısına,
 • iş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş birliği içerisinde olunan iş sağlığı ve güvenliği firmasına,
 • iş ilişkisi içerisinde bulunulan firmalar ile teklif, sipariş ve ödeme de dahil olmak üzere finansal süreçlerin yürütülmesi ve Şirket içi kontrollerinin sağlanması amacıyla ilgili firmalara ve
 • fiziksel mekan güvenliğinin yürütülmesi kapsamında ilgili Bölge Jandarma Komutanlığı’na

aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, sözlü, fiziksel ve elektronik ortamda yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayları, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme;
 • kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsa bu duruma itiraz etme ve
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.imer-lt.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

 • Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray adresinde adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat teslim ederek;
 • Şirket’in ik@imer-lt.com.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak; veya
 • başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi gereğince on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. 

İMER-L&T İŞ MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
TAŞERON ÇALIŞAN AÇIK RIZA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 6038 numarası ile kayıtlı Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray adresinde faaliyet gösteren İmer-L&T İş Makinaları Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında, kişisel verileri işlemesi ve aktarması için öngörülen açık rıza alma yükümlülüğünün istisnasına giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması amacıyla aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kimlik verilerim, iletişim verilerim, finansal verilerim, görsel/işitsel verilerim, imza verilerim ve sağlık verilerimden oluşan kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin, Şirket e-mail hesabımın oluşturulması kapsamında e-mail sistemlerine ait süreçlerin yürütülmesi amacıyla Finlandiya’da bulunan e-mail hesap sağlayıcısına aktarılmasını ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Şirket tarafından muhafaza edilmesini ve iş birliği içerisinde olunan iş sağlığı ve güvenliği firmasına aktarılmasını kendi açık rızam ile kabul ediyorum.

Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Ad – Soyad:
Tarih:
İmza:

TOP