Müşteri Aydınlatma Metni

İMER-L&T İŞ MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 6038 numarası ile kayıtlı Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray adresinde faaliyet gösteren İmer-L&T İş Makinaları Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verileriniz, imza verileriniz, görsel/işitsel verileriniz ve taşıt verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket müşterisi olmanız nedeniyle, Şirket tarafından;

 • teklif, sipariş ve ödeme de dahil olmak üzere ilgili finansal süreçlerin yürütülmesi ve Şirket içi kontrollerinin sağlanması,
 • ürün tanınırlığını arttırabilmek amacıyla dergi, katalog ve sosyal medya hesaplarına ait süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirket fiziksel mekân güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki saha güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • ürüne yönelik satış sonrası arıza süreçlerinin yönetilmesi,
 • ürüne ait lojistik süreçlerinin yönetilebilmesi,
 • Şirket’te gerçekleştirilen montaj ve montaj sonrası teslim işlemlerinin yürütülmesi ve
 • Şirket ürün ve hizmetlerine ilişkin olarak proje ve ruhsatlandırma süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ile internet siteleri, sosyal medya hesapları ortam sağlayıcıları, ERP uygulaması, Finlandiya’da bulunan e-mail sunucuları ve kamera kayıt cihazları da dahil olmak üzere bilişim sistemleri ile dergi ve katalog firmalarının sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına,

 • Şirket’in ERP sistemini kullanması nedeniyle ERP sistemi hizmet sağlayıcısına,
 • iş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş birliği içerisinde olunan iş sağlığı ve güvenliği firmasına,
 • Şirket ile gerçekleştirdiğiniz e-mail yazışmaları vasıtasıyla e-mail sistemlerine ait süreçlerin yürütülmesi amacıyla Finlandiya’da bulunan e-mail hesap sağlayıcısına,
 • fiziksel mekan güvenliğinin yürütülmesi kapsamında ilgili Bölge Jandarma Komutanlığı’na,
 • ürün tanınırlığını arttırabilmek amacıyla ilgili sosyal medya ortam sağlayıcılarına (Youtube ve Linkedin gibi sağlayıcılar) ve ilgili dergi ve katalog firmaları ile ilgili paylaşımları görüntüleyebilen üçüncü kişilere,
 • ürün montaj ve lojistik süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında iş ortağı olunan üçüncü taraf firmalara,
 • ruhsatlandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü’ne ve TÜV Türk’e ve
 • kargo gönderilerinin oluşturulabilmesi ve takibi amacıyla kargo firmasına

aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin kurulması veya ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, sözlü, fiziksel ve elektronik ortamda yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen müşteriler, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme;
 • kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsa bu duruma itiraz etme ve
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.imer-lt.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

 • Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat başvuru yaparak;
 • Şirket’in ik@imer-lt.com.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak; veya
 • başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi gereğince on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

TOP