İŞ ORTAKLARI AYDINLATMA METNİ

İMER-L&T İŞ MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
İŞ ORTAKLARI AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 6038 numarası ile kayıtlı Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray adresinde faaliyet gösteren İmer-L&T İş Makinaları Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, faaliyetlerimiz kapsamında ilişkide bulunduğumuz iş ortaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, taşıt verileriniz ve görsel/işitsel verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından;

 • Şirket fiziksel mekân güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki saha güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • ürün satışı sonrası yurt içi ve yurt dışı lojistik işlemlerinin yürütülmesi ve
 • ürün satışı sonrası gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ile ERP uygulaması, Finlandiya’da bulunan e-mail sunucuları ve kamera kayıt cihazları da dahil olmak üzere bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına,

 • Şirket’in ERP sistemini kullanması nedeniyle ERP sistemi hizmet sağlayıcısına,
 • lojistik süreçlerinin denetimi kapsamında İtalya’da bulunan grup şirketine ve ilgili kargo firmalarına,
 • iş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş birliği içerisinde olunan iş sağlığı ve güvenliği firmasına,
 • Şirket ile gerçekleştirdiğiniz e-mail yazışmaları vasıtasıyla e-mail sistemlerine ait süreçlerin yürütülmesi amacıyla Finlandiya’da bulunan e-mail hesap sağlayıcısına,
 • fiziksel mekan güvenliğinin yürütülmesi kapsamında ilgili Bölge Jandarma Komutanlığı’na,

aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin kurulması veya ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati, kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, sözlü, fiziksel ve elektronik ortamda yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen iş ortakları, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme;
 • kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsa bu duruma itiraz etme ve
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.imer-lt.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

 • Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat başvuru yaparak;
 • Şirket’in ik@imer-lt.com.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak; veya
 • başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi gereğince on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

İMER-L&T İŞ MAKİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
İŞ ORTAKLARI AÇIK RIZA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 6038 numarası ile kayıtlı Erenler OSB Mah. 13. Sok. Imer Apt. No: 23 Merkez, Aksaray adresinde faaliyet gösteren İmer-L&T İş Makinaları Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında, kişisel verileri işlemesi ve aktarması için öngörülen açık rıza alma yükümlülüğünün istisnasına giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması amacıyla aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kimlik verilerim, iletişim verilerim, görsel/işitsel verilerim, imza verilerim ve taşıt verilerimden oluşan kişisel verilerimin, Şirket ile gerçekleştirdiğim e-mail yazışmaları kapsamında e-mail sistemlerine ait süreçlerin yürütülmesi amacıyla Finlandiya’da bulunan e-mail hesap sağlayıcısına aktarılmasını ve lojistik süreçlerinin denetimi kapsamında İtalya’da bulunan grup şirketine aktarılmasını kendi açık rızam ile kabul ediyorum.

Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

☐ Kabul ediyorum.

☐ Kabul etmiyorum.

Ad – Soyad:
Tarih:
İmza:

TOP